engine
Engine BOSCH 1200W
engine
Autonomy 75 km
engine
Speed 45 km/h
engine
Recharge 3-6 hours
Discover TS
engine
Engine BOSCH 1500W
engine
Autonomy 80 km
engine
Speed 45 km/h
engine
Recharge 3-6 hours
Discover TC
TCMAX
engine
Engine 3000W
engine
Autonomy 110 km
engine
Speed 90 km/h
engine
Recharge 8-9 hours
Discover TC Max
engine
Engine BOSCH 1300W
engine
Autonomy 85 km
engine
Speed 45 km/h
engine
Recharge 7-8 hours
Discover CUx
CUX Ducati
engine
Engine BOSCH 1300W
engine
Autonomy 75 km
engine
Speed 45 km/h
engine
Recharge 7-8 hours
Discover CUx Ducati
TS X
engine
Engine BOSCH 1900W
engine
Autonomy 75 km
engine
Speed 45 Km/h
engine
Recharge 3.5 h شارژ سریع
Discover TS X
TS Street Hunter
engine
Engine
engine
Autonomy
engine
Speed
engine
Recharge
Discover TS Street Hunter
TC Wanderer
engine
Engine BOSCH 3000W
engine
Autonomy 71 - 126km
engine
Speed 90 km/h
engine
Recharge 6-7 hours
Discover TC Wanderer

Engine

3000W

Autonomy

110 km

Speed

90 km/h

Recharge

8-9 hours

وارث طراحی کلاسیک café racer. با TC max سلیقۀ خود را به رخ دیگران بکشید.

وحشی زیبا

موتورسوار برازنده و باکلاسی باشید که تا رسیدن به مقصد چشم از جاده بر نمی دارد

قیمت؛ 112,876,889تومان بدون کارمزد  25% پرداخت نقدی، مابقی طی 14 فقره چک 

وحشی زیبا

Engine

گواهینامه ها

ُسوپر سوکو در ایرانتامین کننده رسمی دوکاتی در سال 2019