engine
Engine BOSCH 1200W
engine
Autonomy 75 km
engine
Speed 45 km/h
engine
Recharge 3-6 hours
Discover TS
engine
Engine BOSCH 1500W
engine
Autonomy 80 km
engine
Speed 45 km/h
engine
Recharge 3-6 hours
Discover TC
TCMAX
engine
Engine 3000W
engine
Autonomy 110 km
engine
Speed 90 km/h
engine
Recharge 8-9 hours
Discover TC Max
engine
Engine BOSCH 1300W
engine
Autonomy 85 km
engine
Speed 45 km/h
engine
Recharge 7-8 hours
Discover CUx
CUX Ducati
engine
Engine BOSCH 1300W
engine
Autonomy 75 km
engine
Speed 45 km/h
engine
Recharge 7-8 hours
Discover CUx Ducati
TS X
engine
Engine BOSCH 1900W
engine
Autonomy 75 km
engine
Speed 45 Km/h
engine
Recharge 3.5 h شارژ سریع
Discover TS X
TS Street Hunter
engine
Engine
engine
Autonomy
engine
Speed
engine
Recharge
Discover TS Street Hunter
TC Wanderer
engine
Engine BOSCH 3000W
engine
Autonomy 71 - 126km
engine
Speed 90 km/h
engine
Recharge 6-7 hours
Discover TC Wanderer

از خانه بیرون بزنید و هیجان را تجربه کنید

از خانه بیرون بزنید و هیجان را تجربه کنید

تند و تیزتر و سبک تر، کم لرزش تر، راحت تر.

500 هزار تست لرزه را از سر گذرانده است؛ دوام حیرت انگیز.

کنترل بهتر؛ بدنه از فولاد کربنی ساختمانی تهیه شده است و ایمنی بیشتری دارد

تند و تیزتر و سبک تر، کم لرزش تر، راحت تر.

500 هزار تست لرزه را از سر گذرانده است؛ دوام حیرت انگیز.

کنترل بهتر؛ بدنه از فولاد کربنی ساختمانی تهیه شده است و ایمنی بیشتری دارد

اسفنج متراکم، چرم نرم باکیفیت، مقاوم در برابر فرسایش،

ضد آب، گوشه های گرد و راحت

مناسب برای سفرهای طولانی، نرم، مقاوم در برابر فرسایش، ضد آب

اسفنج متراکم، چرم نرم باکیفیت، مقاوم در برابر فرسایش،

ضد آب، گوشه های گرد و راحت

مناسب برای سفرهای طولانی، نرم، مقاوم در برابر فرسایش، ضد آب

طراحی باتری چنان است که متناسب با زین باشد

طراحی ضد ضربه باتری

طراحی باتری چنان است که متناسب با زین باشد

طراحی ضد ضربه باتری

تماس راحت پا با زمین، ضمن اینکه راکبینی

با قدی بیش از 180 سانتی متر جایی برای دراز کردن پایشان دارند

امکان دراز کردن پا
راحتی حالت قرارگیری بدن

تماس راحت پا با زمین، ضمن اینکه راکبینی

با قدی بیش از 180 سانتی متر جایی برای دراز کردن پایشان دارند

امکان دراز کردن پا
راحتی حالت قرارگیری بدن

Engine

ُسوپر سوکو در ایرانتامین کننده رسمی دوکاتی در سال 2019